Úvod Výrobky Kontroly Služby Technologie Podnik ČKO Sekce pro zákazníky Kontaktní údaje VPP
 Tous droits de modifications réservés  ©2014 BR   SIRET : 015 550 775 N°   NAF : 2841Z   TVA Intracommunautaire : FR 90 015 550 775 Guillemin  Z.I de LONGVIC -7, Rue de Romelet  21600 LONGVIC FRANCE      Tél:   33(0) 380 651 441       Fax : 33(0) 380 665 903       Courriel : sales@guillemin.net Plan du site
Odborník na spojování a nýtovací stroje
Všeobecné podmínky prodeje
ROZSAH VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK Není-li písemně dohodnuto jinak, tyto níže uvedené všeobecné podmínky se  bezvýhradně vztahují na objednávky, které nám budou doručeny.  Veškeré zvláštní dohody nebo odchylky od některé z těchto všeobecných  podmínek musí mít z naší strany podobu zvláštního písemného ustanovení.  V takovém případě platí, že znění všeobecných podmínek, která nebudou  takovým zvláštním ustanovením výslovně změněna nebo zrušena, zůstanou  úplně a beze zbytku zachována.  CENY Ceny uvedené v nabídce, objednávce a potvrzení příjmu objednávky nezahrnují  služby a náklady, které nejsou specificky uvedeny a zejména takové, které se  týkají norem, zvláštních opatření, daní a poplatků v zemi určení.  Naše závazky jsou omezeny dokumenty podepsanými za naši společnost.  Veškeré doplňkově uváděné údaje v našich katalozích, projektech, rozpočtech  nebo nabídkových či prodejních dokumentech, které se týkají hmotností,  rozměrů, výkonu motorů, efektivity výroby a podobně, mají pouze informativní  charakter a v žádném případě nás nijak nezavazují. Vyhrazujeme si právo  kdykoliv činit změny nebo činit obměny materiálu, přinese-li to vylepšení  materiálu nebo jeho funkčnosti. Kupující se výslovně zavazuje užívat technické projekty a dokumenty, které  obdrží od dodavatele, výhradně v rámci smluvního vztahu. Kupující v žádném  případě není oprávněn technické projekty a dokumenty o materiálu a/nebo  montážích předávat třetím osobám ani je reprodukovat bez písemného povolení  dodavatele, jenž zůstává jejich výhradním majitelem.  PLATEBNÍ PODMÍNKY - 30 % záloha  - doplatek se splatností 30 dnů od konce měsíce Platnost jakékoliv jiné platební podmínky je podmíněna schválením naší  společností. Výslovně si vyhrazujeme, že vlastnictví dodaného vybavení zůstává v našem  držení až do posledního dne jeho úplného splacení, a to v souladu se zákonem  80 335 ze dne 12. května 1980.  Poplatky z prodlení: V případě prodlení platby se pro výpočet dlužných poplatků  použije minimální zákonná sazba. Náhrada inkasních poplatků: V případě jakéhokoliv prodlení platby vznikne  k věřiteli dluh ve výši paušální částky 40 eur, jakožto náhrada inkasních poplatků.  V případě nezaplacení jakékoliv částky k jednomu ze stanovených termínů  splatnosti může naše společnost smlouvu plnoprávně vypovědět i bez předchozí  upomínky. V případě zrušení prodeje nám platby poukázané naší společnosti zůstanou jako  náhrada škody, bez újmy na právech naší společnosti požadovat úhradu  materiálových škod vzniklých v prostorách nabyvatele nebo během zpáteční  dopravy.  Jakoukoliv reklamaci nebo jakékoliv prohlášení nelze činit ve vztahu ke  komukoliv z našich zaměstnanců. Jsou účinné jen tehdy, jsou-li formulovány  písemně ve lhůtě osmi dnů od uvedení do chodu, a to doporučeným dopisem  doručeným na naši adresu. TERMÍNY Termín začíná běžet od okamžiku podepsání smlouvy nebo data potvrzení příjmu  objednávky.  Počátek termínu však bude přeložen k datu přijetí zálohy, v souladu  s podepsanou smlouvou a/nebo k datu, kdy kupující definitivně poskytne  technické informace, které společnost GUILLEMIN potřebuje.  Nehody vzniklé u nás nebo u našich hlavních dodavatelů, přerušení dopravy,  požár a jiné příčiny úplné nebo částečné nezaměstnanosti jsou považovány za  projevy vyšší moci, které vedou ke zrušení dodávek a prodloužení udaných  termínů, přestože jsme takové termíny sami schválili.  Každá námi schválená změna, kterou kupující vnesl v průběhu plnění  objednávky, odpovídajícím způsobem prodlužuje termín.  Termíny jsou stanoveny v dobré víře. V žádném případě nemůžeme souhlasit  s pokutou nebo požadavkem náhrady za prodlení, a to z jakéhokoliv udaného  důvodu.  Jestliže materiál poskytnutý kupujícímu nemůže být dodán z důvodů, které nelze  přičíst dodavateli, dodávka je považována za pravoplatně splněnou v okamžiku  oznámení takového poskytnutí. 
INSTALACE – UVEDENÍ DO CHODU Před uvedením zařízení do chodu musí naši zákazníci provést elektrická  a jiná připojení našich přístrojů, aby náš prodejce mohl před odjezdem  realizovat všechny provozní zkoušky. Kdyby tyto zkoušky nemohly být  včas provedeny, náklady na pozdější seřízení by nesl zákazník.  Odmítáme nést jakoukoliv odpovědnost za důsledky nesprávného  postupu při uvedení do provozu v nepřítomnosti některého z našich  odborníků. V takovém případě by náklady na dodatečné seřízení nebo  nutnou opravu nesl zákazník.  V případě, že prodej zahrnuje záruku výkonu zařízení, jsou průkazní  zkoušky a testy platné jen tehdy, pokud jsou realizovány v přítomnosti  některého z našich k tomu účelu delegovaných zástupců. Protokol  z těchto testů se provede na popud kupujícího a tento protokol je platný  pouze tehdy, je-li podepsán naším zástupcem. Kupující není oprávněn požadovat náhradu nebo odškodnění, zejména v  případě zastavení, zpomalení, problémů provozu, ušlého zisku nebo  jakékoliv jiné příčiny.  ZÁRUKA Naše záruka trvá maximálně 1 rok od převzetí zařízení používaného 8  hodin denně. Při delším používání se trvání záruky zkrátí úměrně podle  počtu hodin denního používání.  Záruka je striktně omezena na dodání a vztahuje se pouze na opravy na  místě nebo v našich dílnách nebo na výměnu nefunkčních dílů na naše  náklady. Veškeré ostatní náklady, zejména celní poplatky, nese kupující.  Vadné části a díly určené k výměně přecházejí do našeho vlastnictví a na  základě žádosti nám budou poslány vyplaceně do našich skladů a dílen.  Záruka běží ode dne dodání, kdy je zařízení připraveno k uvedení do  provozu. Záruka se nevztahuje na výměny nebo opravy potřebné  v důsledku normálního opotřebení materiálu nebo jeho částí. Záruka  rovněž nekryje poškození nebo nehody vzniklé v důsledku nedbalosti,  nedostatečné kontroly nebo údržby, špatného zacházení, nadměrného  používání, použití nekvalitních nebo nevhodných tuků nebo olejů,  vnějších vlivů způsobených elektřinou a podobně.  Záruka zaniká v případě nedodržení pokynů pro uvedení do provozu a  v případě provádění oprav nebo úprav vybavení kupujícím nebo třetí  osobou bez předběžného písemného souhlasu. Prováděním oprav, úprav nebo výměn dílů v záruční době se trvání  záruky na materiál neprodlužuje. Záruka, kterou poskytujeme na  příslušenství, je omezena zárukou schválenou našimi konstruktéry.  REFERENCE Nepožadují-li naši zákazníci v objednávce jinak, můžeme vždy uvádět  své zákazníky v referenčních materiálech.  SOUDNÍ PRAVOMOC   V případě sporu vzniklého při nebo u příležitosti dodání nebo platby je  jediným příslušným orgánem obchodní soud v Dijonu, a to bez ohledu na  odsouhlasené podmínky prodeje a způsoby platby a i v případě více  odpůrců nebo výzvy k uplatnění záruky.  EXPEDICE   Bez zvláštního ujednání se dodávka expeduje po silnici, materiál je bez  obalu, křehké části jsou chráněny, náklady na odeslání nese kupující.  V případě expedice zabaleného materiálu se balení nevrací.  Rizika a nebezpečí při dopravě materiálu vždy nese příjemce, a to i  v mimořádném případě, kdy je expedován franko. Po příjezdu dopravce  je příjemce povinen provést kontrolu materiálu a v případě ztrát nebo  poškození uplatnit proti dopravci postih.  Reklamaci lze podávat pouze ve lhůtě 3 dnů po příjezdu zboží. 
GUILLEMIN VPP